Mokymai Lietuvoje pranoko tarptautinius standartus

Mokymai Lietuvoje pranoko tarptautinius standartus

26. spalio 2015

Kiti apie mus

Pra­ėju­sį pa­va­sa­rį Lie­tu­vo­je lan­kė­si tarp­tau­ti­niai au­di­to­riai iš Lon­do­no, ku­rie tik­ri­no Edin­bur­go her­co­go ap­do­va­no­ji­mų („The Du­ke of Edin­burgh’s In­ter­na­tio­nalAward“, Do­fE) pro­gra­mos įgyven­di­ni­mo ko­ky­bę. Ver­tin­to­jų iš­va­dos bu­vo pa­lan­kios ir li­cen­ci­ja vyk­dy­ti pro­gra­mą Lie­tu­vo­je pra­tęs­ta dar 3 me­tams. Tarp­tau­ti­niai au­di­to­riai at­krei­pė dė­me­sį į spar­čiai vys­to­mą nau­ją žy­gių vado­vų ir žy­gių ver­tin­to­jų mo­ky­mų sche­mą, kai ku­riais as­pek­tais pra­noks­tan­čią dau­gu­mą ki­tų Se­no­jo že­my­no vals­ty­bių.

 „At­si­žvelg­da­mi į Lie­tu­vos ge­og­ra­fi­nes ir kul­tū­ri­nes ypa­ty­bes, nu­spren­dė­me ne­ko­pi­juo­ti iš Lon­do­no at­si­vež­tos žy­gių ver­ti­­mo sche­mos, o su­ma­niai pri­tai­kė­me ją sa­vo re­gio­nui. Su­bū­rė­me žy­gių ver­tin­to­jų tin­klą, ku­ris jun­gia spe­cia­lis­tus, ga­lin­čius profe­sio­na­liai įver­tin­ti ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo ko­ky­bę žy­gio me­tu: jau­nuo­lių ge­bė­ji­mus sa­va­ran­kiš­kai siek­ti iš­si­kel­tų tiks­lų, veik­ti ko­man­do­je, be ki­tų pa­gal­bos įveik­ti žy­gy­je ky­lan­čius iš­šū­kius. Mū­sų ban­dy­mas bu­vo sėk­min­gas, o da­bar ge­rą­ja pa­tir­ti­mi do­mi­si na­cio­na­li­nės ir ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių agen­tū­ros“, – pasa­ko­ja „Do­fE“ pro­gra­mos ko­ky­bės va­do­vas Žil­vi­nas Ma­žei­kis.

 Žy­gių ver­tin­to­jų tin­klas jun­gia 20 at­rink­tų ir ap­mo­ky­tų sa­va­norių – skau­tai, šau­liai, ka­riuo­me­nės sa­va­no­riai, ge­og­ra­fi­jos moky­to­jai. Jie ste­bi „Do­fE“ pro­gra­mos žy­gius ir ver­ti­na jų ko­ky­bę.

 „Žy­gis – ne tik sma­gi pra­mo­ga. Jo me­tu jau­nuo­liai su­si­du­ria su sa­va­ran­kiš­kų spren­di­mų rei­ka­lau­jan­čio­mis si­tu­a­ci­jo­mis. Tai pui­ki prie­mo­nė jau­ni­mui pa­ro­dy­ti sa­vo sa­va­ran­kiš­ku­mą, ko­man­di­nio dar­bo ge­bė­ji­mus bei gru­pė­je vyks­tan­čių pro­ce­sų iš­ma­ny­mą, – pa­sa­ko­ja Ž. Ma­žei­kis. – Taip pat tai pui­kus bū­das pa­pil­dy­ti, įtvir­tin­ti mo­kyk­lo­je įgy­tas ži­nias. Apie vie­to­ves, jo­se vy­ku­sius ar su jo­mis su­si­ju­sius įvy­kius mo­ki­niams įdo­miau mo­ky­tis ke­liau­jant, o ne iš ge­og­ra­fi­jos ar is­to­ri­jos va­dovė­lių. Ju­dė­ji­mo grei­tį, jo po­ky­čius ky­lant į kal­ną ar irian­tis prieš sro­vę taip pat įdo­miau skai­čiuo­ti žy­gy­je. Tie­sa, daug kas pri­klau­so nuo mo­ky­to­jų kū­ry­biš­ku­mo, ge­bė­ji­mų in­teg­ruo­ti ug­dy­mo­si tu­ri­nį. Paste­bė­jau, kad „Do­fE“ pro­gra­mą įgy­ven­di­nan­tys mo­ky­to­jai daž­ niau­siai yra drą­sūs ir lin­kę iš­ban­dy­ti nau­jo­ves, ne­bi­jo ri­zi­kuo­ti.“

 „Do­fE“ pro­gra­mos žy­giai šiek tiek ski­ria­si nuo įpras­tų tu­risti­nių žy­gių: ƒ

  • Jau­nuo­liai į juos lei­džia­si vie­ni, žy­gių va­do­vas su gru­pe ne­ina. Jis iš ša­lies ste­bi, kaip jiems pa­vyks­ta įveik­ti ri­zi­kin­gus taš­kus, ir su­tei­kia pa­gal­bą tik tuo­met, jei iš­ky­la pa­vo­jus da­ly­vių sau­gu­mui. ƒ
  • Žy­giai or­ga­ni­zuo­ja­mi 4–7 na­rių gru­pėms. Taip iš­ven­gia­ma so­cia­li­nio dy­ki­nė­ji­mo, su­da­ro­mos ga­li­my­bės kiek­vie­nam įsi­trauk­ti ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti, at­skleis­ti sa­vo ge­bė­ji­mus. ƒ
  • Žy­gy­je pro­ce­sas tiek pat svar­bus, kiek ir re­zul­ta­tas. Pasi­ruo­ši­mo lai­kas ne­ri­bo­ja­mas. Da­ly­viai ruo­šia­si tiek, kiek rei­kia: su­si­ran­da vie­to­vės že­mė­la­pius, mo­ko­si orien­tuo­tis, su­si­tin­ka su kar­tog­ra­fais ir ki­tais spe­cia­lis­tais, ku­rie pa­de­da jiems pa­siek­ti iš­si­kel­tus tiks­lus, su­si­pla­nuo­ti marš­ru­tą. Kai jau­nuo­liai jau­čia­si pa­si­ruo­šę, tik ta­da fik­suo­ja­me ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą – žy­gis įskai­to­mas (ar­ba ne). ƒ
  • Žy­giai vyks­ta ak­re­di­tuo­to­se vie­to­vė­se – kruopš­čiai tik­rina­mo­se ir sau­gio­se. Ka­dan­gi da­ly­viai į žy­gį ei­na vie­ni, ban­do­ma iš­veng­ti jų su­si­dū­ri­mo su ki­tais sto­vyk­lau­to­jais. Todėl vie­to­vės yra tik­ri­na­mos, nuo­la­tos ver­ti­na­ma jų ri­zi­ka, da­ly­viai nak­vo­ja pri­va­čio­se val­do­se. Jau­ni­mas pa­ti­ria sau­gų ir ap­gal­vo­tą iš­šū­kį.

Šį mė­ne­sį žy­gių ver­tin­to­jų tin­klas bus ple­čia­mas, nes daugė­ja „Do­fE“ pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­čių jau­nuo­lių. „Pla­nuo­ja­me at­si­rink­ti dar 20 žy­gių ver­tin­to­jų. Šiuo me­tu jau su­lau­kė­me dau­giau nei 50-ies pa­raiš­kų“, – tei­gė na­cio­na­li­nė pro­gra­mos va­do­vė In­ga Čės­nai­tė.

Straipsnį galima rasti leidinyje "Švietimo panorama" (2015 m. Nr. 9)

Daugiau naujienų

DofE verslo organizacijoms

DofE apdovanojimų programa glaudžiai bendradarbiauja su socialiai atsakingomis verslo įmonėmis.

DofE gali pasiūlyti net keletą socialinės atsakomybės programų, todėl galėsite pasirinkti geriausiai atitinkančią savo įmonės poreikius.

DofE jaunimo tyrėjams

Tobulėja ne tik DofE dalyviai, bet ir pati programa. Padėkite mums tobulėti tyrinėdami neformaliojo ugdymo poveikį.

Sužinokite pirmieji!

Užsisakykite DofE naujienlaiškį ir sužinokite apie DofE veiklą el. paštu.

Siųsti puslapį el. paštu


Patvirtinimo kodas
Patvirtinimo kodas
 

Prašome užpildyti privalomus laukus (pažymėti žvaigždute ( * ). Dėkojame